Murrplastik 保护管 FHS-UHE-Set

Murrplastik FHS-UHE-Set套件组提供整线解决方案,它专为快速和免工具安装而设计, FHS的本体和魔鬼毡均采用双色射出的工艺制造,这确保了品质供应的安全和防滑固定以及好安装的便利性,使用具有纵向槽的改良导管,使其易于安装时将线材导入。

全套包括TM5,TM12和TM14的所有必要部件。

TM ROBOT 对应手臂型号
Murrplastik 叙述
Murrplastik 料号
TM5-700 & TM5-900
FHS-UHE-SET TM5
83693502
TM12 & TM14
FHS-UHE-SET TM12/TM14
83693503